Znalosti logistiky budou vždy na prvním místě ve všech odvětvích

Vysoká škola logistiky je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která nabízí v rámci terciárního vzdělání bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) vysokoškolské studium.

Bakalářský studijní program Logistika nabízí specializace Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. Navazující magisterské (inženýrské) studium v programu Logistika nabízí zaměření na oblast řízení dopravních systémů nebo na oblast řízení výrobních systémů. Pro absolventy vysokých škol nabízí Vysoká škola logistiky studijní program MBA s akcentem na logistiku.

Vysoká škola logistiky v rámci vzdělávacích cílů usiluje o to, aby si studenti v odborných předmětech osvojili základní principy konceptu Průmysl 4.0, které vyžadují změnu myšlení a inovativní přístupy i v oblasti logistiky. Tyto principy vycházející z automatizace, digitalizace, umělé inteligence a informačních a komunikačních technologií pronikají do procesů logistiky. Výuka odborných předmětů na Vysoké škole logistiky klade akcent na základní trendy, jejichž cílem je praktické využití chytré logistiky v oblasti průmyslových podniků. Ta vyžaduje autonomní řízení toků a propojenost na informační infrastrukturu i využití cloudových technologií. Stejné přístupy jsou uplatňovány i v řešení konceptu Smart regionu, kde tyto principy hrají klíčovou úlohu s podporou řešení vycházejících ze závěrů Dohody EU Green Deal.

Studijní specializace „Logistika v dopravě“ se zabývá mimo jiné stávající infrastrukturou, personálním zajištěním, technickou a technologickou vyspělostí dopravních módů nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Krize způsobené pandemií Covid19 a válečný konflikt na Ukrajině ovlivňují tradiční logistické řetězce. Proto ve výuce studenti řeší zkracování zbožových toků, schopnost Evropy převzít část dosavadní výroby ze vzdálených trhů a s tím související dostatečnou připravenost pro zjednodušení stávajících řetězců s cílem učinit je odolnějšími.

Studijní specializace „Informatika pro logistiku“ připravuje absolventy na pracovní pozice uživatelů informačních a komunikačních technologií s důrazem na zpracování a prezentace dat, počítačovou grafiku, operační systémy, aplikované programování, uživatelské rozhraní, umělou inteligenci, cloudové služby a informační bezpečnost.

Studijní specializace „Logistika ve službách“ připravuje absolventy pro vykonávání činností charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako je například logistik v dopravě, přepravě, skladových operací, pracovník poštovního provozu, v cestovním ruchu, veřejné správě a dalších službách).

V navazujícím magisterském studijním programu Logistika si mohou studenti zvolit zaměření na oblast řízení dopravních nebo výrobních systémů. Absolventi jsou vybaveni odbornými dovednostmi zejména praktickými dovednostmi z oblasti matematického modelování, práce se SW produkty pro simulace a optimalizace reálných procesů a z aplikace metodiky navrhování komplexních logistických projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivnosti.

Studijní program MBA (Master of Business Administration) je určen pro manažery působící na střední a vrcholové úrovni a jeho cílem je zvýšit jejich kompetence v oblasti dopravy a logistiky a pro vlastní osobnostní růst.

Akreditované studijní programy Vysoké školy logistiky spadají do tzv. profesně orientovaných studijních programů s důrazem na aplikovatelnost do oboru, které jsou podloženy teoretickým základem studia. Úspěšní absolventi Vysoké školy logistiky jsou v rámci profese vyhledávanými odborníky.