Limity rodinných firem aneb správná míra řízení a cítění

Podnikání, ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Rodinné firmy v České republice tvoří asi 85 procent všech soukromých podniků. Tato data vzešla z průzkumu European Family Business. Přestože se rodinné podnikání považuje za jakousi idylickou formu výdělečné činnosti, mnohdy ji ovlivňují zcela specifické obtíže.

Nejvíce trpí v oblasti omezených možností zakladatele a nástupnictví. Jak lze situaci, kdy nástupce v rodině ještě nedozrál, řešit, pojednává případová studie společnosti J.I.P. pro firmy zabývající se executive interim managementem.

Typický scénář: Devadesátkový podnikatel s tahem na branku a firma budovaná od nuly

Devadesátá léta představovala nový svět svobody a možností. Lidé se chtěli osamostatnit, osvobodit, otestovat příležitosti. A mnohým se to podařilo. Tento scénář následoval také majitel podniku, který dnes zaměstnává na 160 lidí a zaměřuje se na několik druhů aktivit s přesahem i do strojírenství, z nichž vyniká především prodej hutního materiálu a základní zpracování kovů. Tento subjekt působí v jihozápadní části Moravy. Na trhu figuruje bezmála už třicet let. Po téměř třech dekádách se ale nad podnikem začala stahovat mračna. Přestože měl obrat přibližně 360 milionů korun ročně, nacházel se v několikamilionové ztrátě a jednání s bankami i dalšími zainteresovanými stranami byla složitá. „Situace nebyla vyhrocená, ale byla pro majitele, který celou firmu vedl řadu let sám, velmi skličující. Něco vybudoval a nyní to nenaplňovalo očekávání. Nepřinášelo to potřebnou radost ani ekonomický výsledek. O to palčivější byl fakt, že i rodina majitele mnohé businessu obětovala,“ komentuje Ing. Jiří Jemelka, MBA, jednatel J. I. P. pro firmy. Tento nepohodlný stav, který na majitele doléhal, vedl k aktivnímu zájmu o hledání řešení. Společnost J.I.P. pro firmy oslovil na základě pozitivních referencí.

Ing. Jiří Jemelka, jednatel J. I. P. pro firmy

Absence středního managementu a správná míra sociálního cítění

První jednání a vstupní analýza odhalila několik slabin, díky nimž podnik nedosahoval takové výkonnosti, jaké by mohl. Majitel byl zároveň vrcholovým manažerem společnosti, zodpovídal za její exekutivu, byl šéfem obchodu, v jeho rukou se sbíhala veškerá rozhodnutí a řada operativních úkonů. Scházel propracovaný střední management, díky němuž by bylo možné delegovat potřebné úkoly na jednotlivé zaměstnance a jednotlivá oddělení, přitom se jedná o podnikatelský subjekt se čtyřmi divizemi činnosti. Vedoucí úseků v podniku sice působili, ale podstata práce byla manažerská jen částečně.

Pro řízení podniku musí mít manažer vždy dobrý vztah s lidmi, musí mít sociální cítění a emoční inteligenci. „Majitel je v tomto případě člověk, který má nejen velkou emoční inteligenci, ale je to také člověk empatický a má pro své zaměstnance velké pochopení. To může být výhodou, ale také překážkou. Pokud se nejprve díváte na obtíže z pohledu lidského,

ale již jej nevyvažujete v potřebné míře optikou ekonomickou a manažerskou, může se stát, že vaši lidé budou spokojení, ale podnik bude strádat. I proto je ohromně důležité vybudovat jasnou manažerskou strukturu a jasně definovat procesy včetně kontroly, které vám umožní nejen dívat se na podstatu očima člověka, ale také očima čísel a celkového výkonu,“ podotýká Jiří Jemelka.

Práce interim manažerů: Na dobrých vztazích vystavět nový řád

Souběh těchto okolností přispěl k tomu, že firma nebyla v optimální kondici, což se projevilo ztrátou a určitou stagnací. Po provedení vstupní analýzy a uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služeb executive interim managementu a zmíněnou firmou z jihozápadní části Moravy následovalo vybrání vhodného řídícího pracovníka, který by vyplnil přání majitele ve smyslu redukce operativní zátěže. „Vybrali jsme interim manažera, který ovládal velmi dobře generální management a působil v příbuzném odvětví. Potřebovali jsme najít člověka, který by se vyznačoval sociální inteligencí, dokázal firmě porozumět, ale ztělesňoval by i německou preciznost a důslednost, jež dávají firmě řád. To se povedlo, a navíc mezi majitelem a našim interim manažerem zafungovala potřebná chemie, která umožňuje těsnou spolupráci na stanovených cílech,“ uvádí Jiří Jemelka. Podle něj se jednalo také o důležitý stabilizační krok směrem k bankám a pojišťovnám, s nimiž bylo třeba vyjednávat. Podnik byl totiž značně zatížen úvěry.

Firmě scházela dlouhodobá vize. Její vytvoření a následné promítnutí do přípravy strategických úkolů, strategických plánů včetně finančního a marketingového, je rovněž úlohou interim manažera, který přebírá exekutivní řízení firmy. Za účelem jejich naplnění byly upraveny jednotlivé procesy a úkoly ve všech divizích společnosti. „Při tvorbě úkolů pro každý úsek firmy jsme pečlivě hleděli na to, aby ruku v ruce s tím byla zlepšena i komunikace napříč celým podnikem. Bylo třeba zaměstnance seznámit nejen s tím, co je čeká, ale také s tím, jak mají být tyto požadavky naplňovány, aby se celé firmě dařilo. Takže už to nebyla jen práce v úzkém manažerském okruhu, potřebovali jsme novou vizi promítnout do každého úkonu. Lidé museli vnímat smysl toho, co dělají. Měli jsme ale štěstí, protože kolektiv podniku byl velmi dobrý a vztahy zde byly na vynikající úrovni. My jim jen díky standardizaci procesů vtiskli větší systematičnost a řád,“ upřesňuje Jiří Jemelka.

Změny po covidovém roce 2020 a úspěšný rok 2021

Spolupráce byla zahájena v květnu 2020. Na konci loňského roku se zákazník díky realizaci opatření společností J.I.P. pro firmy a novému pojetí řízení dostal ze ztráty do několikamilionového zisku. Firma se obešla bez hromadného propouštění i bez velkých potíží v důsledku pandemie covid-19, nebylo třeba dělat tvrdá restrukturalizační opatření, ale pouze najít rovnováhu zdravého fungování.

Díky pozitivním změnám v ekonomických výsledcích v roce 2020 mohla být dokončena investice do nových technologií, která výrazně posílila kapacity a efektivitu pro služby a výrobu. V nadcházejícím roce společnost další investice do technologického vývoje

neočekává. „Nyní máme dva hlavní úkoly. Na jedné straně firmu dále stabilizovat a posilovat její pozici v regionu. Na druhé rozvíjet zaměstnance, čehož docilujeme výraznou motivační složkou platů, mentoringem, a především pomalu chystáme půdu pro nástupníka z řad rodiny majitele. Převzali jsme exekutivní zátěž a operativu. Následovalo zlepšení ekonomického výsledku společnosti a nyní je naše spolupráce zaměřená na získání času, aby mohl nástupce firmu převzít ve správný moment a v té nejlepší kondici tak, aby její hodnota dosahovala maxima. Snažíme se proto, aby byl rovněž přítomen všem zásadním jednáním, strategickému plánování a aby pronikal hlouběji do chodu firmy i manažerského řízení. Je to proces postupný a pozvolný, bereme tento úkol však velmi zodpovědně,“ uzavírá Jiří Jemelka.

Očekávaný obrat za rok 2021 by měl být vyšší o 140 milionů korun a měl by se pohybovat kolem půl miliardy korun.