Do dalšího období vstupuje naše družstvo jako silná a zdravá firma

Manažerská rozhodnutí dnes dělám v mnohem turbulentnějším prostředí a vypjatější atmosféře, říká Milena Kadlecová, předsedkyně představenstva a ředitelka Spotřebního družstva Jednota v Hodoníně, finalistka 29. ročníku soutěže Manažer roku v kategorii Služby.

Jaký byl rok 2021 pro Jednotu Hodonín?

Úspěšný. Potýkali jsme se samozřejmě s množstvím problémů, které jsme nikdy dříve neřešili. Bourala se zaběhnutá schémata řízení, v průběhu roku se měnily priority. Přesto všechno jsme ale dokázali rozšířit naši obchodní síť o další nové prodejny, zvětšovat stávající prodejny a zkvalitňovat je o nové služby pro zákazníky, obměňovat zařízení, zlepšovat procesy řízení prostřednictvím výstupů z BI apod. Jako všechny ostatní i nás samozřejmě ovlivňovala vládní nařízení spojená s pandemií COVID-19, a to jak přímými dopady na provoz naší obchodní sítě, tak i zvýšenými náklady na zajištění ochranných zdravotnických pomůcek i dalších provozních opatření. Nebylo vůbec jednoduché zajistit chod prodejen v dobách vysoké pracovní neschopnosti, kdy spousta našich zaměstnankyň byla buď sama v karanténě nebo ošetřovala členy své rodiny. Našim zaměstnancům patří obrovské díky za to, s jakou profesionalitou dokázali tyto situace zvládat. Jejich nasazení se projevilo v reakcích zákazníků, kteří na mnoha místech ocenili pracovní náboj i snahu našich lidí pomoci a odměňovali, a i nadále se nám odměňují svou věrností tím, že se k nám pravidelně vrací nakupovat.  I v tomto těžkém období, které nás v družstvu stálo hodně sil, jsme dosáhli stanovených cílů.

Současná doba je snad pro každý podnik plná výzev, stejně tak pro jeho manažery. Nejdřív pandemie, následně krize související s růstem nákladů, inflace apod. Jak se Vám v takové době činí manažerská rozhodnutí?

Každé období má svá specifika, která mohou ztížit přijetí určitého rozhodnutí. To není jen otázka pandemie. Největším problémem je nestabilita. Vždy je potřeba si provést analýzu stavu tak, aby rozhodnutí bylo podpořeno daty. Pro toto období je typické velké množství změn, ať už jde o opatření ve vazbě na inflaci, na cenový tlak dodavatelů, nebo růst nákladů – zejména energií a mezd. Vždy musíme zajistit stabilitu hospodaření a současně i očekávání zákazníků a potřeby zaměstnanců. Najít průsečík mezi těmito jednotlivými zájmy není vždy jednoduché. Manažerská rozhodnutí dnes dělám v mnohem turbulentnějším prostředí a vypjatější atmosféře.

Co vnímáte jako nejtěžší a největší rozhodnutí, které jste musela za poslední rok přijmout?

Každé rozhodnutí, které má dopad na další osudy lidí, je těžké. Ať už je to rozhodnutí o dočasném uzavření prodejny z důvodů COVID-19 nebo úplné zrušení prodejny a ukončení prodeje v některé z nejmenších obcí a tím výrazné omezení obchodní obslužnosti zejména v místě, kde byla naše prodejna jediná v dané obci. K takovému rozhodnutí sáhneme pouze v okamžiku, když už jsme vyčerpali všechny ostatní možnosti, jak prodejnu v daném místě udržet. Pak jsou tu naopak rozhodnutí, která přesto, že měla značný finanční následek, patřila mezi nejlehčí rozhodnutí. Tady bych určitě zařadila rozhodnutí, která byla vázána na tornádo, které se prohnalo naším krajem a způsobilo velké škody na zdraví i majetku. Byla to zejména rozhodnutí, spojená s pomocí lidem a nápravou vzniklých škod na majetku našich zaměstnanců i na majetku družstva. Ještě jednou bych chtěla i touto cestou poděkovat všem, kteří poskytli zcela nezištně pomoc potřebným. Ta vlna loajality a ochoty pomoci byla neuvěřitelná.

Jednota Hodonín provozuje 120 maloobchodních prodejen, což s sebou nese poměrně velké nároky na zaměstnance. Daří se vám v současné době zajištovat dostatek zaměstnanců pro jejich bezproblémový chod?

Problémy s nedostatkem zaměstnanců se nevyhýbají ani našemu družstvu. U nás to platí o to víc, protože 90 % našich zaměstnanců tvoří ženy. S tím souvisí zejména mateřské dovolené, péče o rodiče, ošetřovné v době karantén ve škole, nemoci dětí apod. Zejména v kolektivech na malých prodejnách tak vzniká velký problém v zastupitelnosti, když někdo náhle z výše uvedených důvodů chybí. Na celé situaci se podepisuje i značný nedostatek vyučených kvalifikovaných zaměstnanců, který se snažíme řešit vlastním vzděláváním a účastí v různých programech, jako je třeba školení Profesionál v maloobchodě – Výzva 097. Získat a udržet si kvalitní zaměstnance je neustálý boj. Rádi ve svých řadách uvítáme všechny pracovité lidi.

Jaké jsou další plány ohledně rozvoje družstva Jednota Hodonín?

Naše pozornost se bude zejména ubírat k dalšímu rozvoji obchodní sítě, a nejen z pohledu kvantity, ale i kvality. V budoucnu budeme samozřejmě muset vše přizpůsobit stávajícímu vývoji cen energií. Už nyní proto investujeme miliony korun do solárních elektráren na našich prodejnách, pokračujeme v zateplování budov, ekologicky využíváme k vytápění prodejen odpadní teplo z chladicích technologií, předěláváme design prodejen. Jako jednu z dalších klíčových oblastí vnímáme systematické vzdělávání našich zaměstnanců, ve kterém bychom chtěli pokračovat. Určitě se soustředíme i na rozšiřování zákaznické základny a nabídky služeb zákazníkům. V minulých letech jsme těmto úkolům věnovali velkou pozornost a jsem ráda, že do dalšího období, které bude zejména v roce 2023 velmi složité, vstupuje naše družstvo jako silná a zdravá firma.