Aktuální trendy v leadershipu

V dnešní době plné výzev a příležitostí se role lídra mění. Žijeme v éře, kdy společenské hodnoty, diverzita, klimatická krize, zdraví a technologický rozvoj formují prostředí, v němž se firmy a jejich lídři učí fungovat. To vše přináší do manažerských pozic novou dimenzi vyžadující od lídrů adaptabilitu, inovativní myšlení a schopnost přetvářet tyto výzvy v příležitosti. Jaké trendy lze tedy očekávat a co musí lídři budoucnosti zvládnout, aby byli připraveni uspět?

Autor: Kristina Zbožínková

Foto: Shutterstock

Od výsledků k dopadům

Zatímco se celá desetiletí firmy soustředily na maximalizaci zisku, v dnešní éře, kdy společenské a environmentální otázky hrají stále větší roli, se od lídrů očekává, že přesunou své zaměření z krátkodobých finančních cílů na dlouhodobé dopady svých rozhodnutí. Vyplatí se tedy zaměřit na rozvoj strategického myšlení.

Pro toto téma se dlouhodobě osvědčují interaktivní školení či gamifikované programy, ve kterých je třeba pohlížet více do budoucnosti než hasit aktuální požáry. Při takových programech může dojít k uvědomění, že pohled do budoucna a správná komunikace mohou do značné míry ovlivnit výsledky na všech úrovních společnosti, což vede k dalšímu úkolu. A to přehodnotit úspěch nejen ve světle zisku, ale i v kontextu sociální odpovědnosti, udržitelnosti a pozitivního vlivu na komunitu.

Lídři budoucnosti by měli být schopni identifikovat a využít potenciál kolektivní inteligence a spolupráce v rámci svých týmů i celé společnosti či odvětví. Stejně tak podporovat inovace a podněcovat kulturu, kde je každý zaměstnanec motivován přispět k širšímu společenskému dobru. To mohou udělat třeba vytvořením inovativních hubů či neformálních pracovních skupin, které se budou zaměřovat na projekty, jejichž cílem je právě pozitivní sociální dopad.

Prostřednictvím těchto projektů může lídr zvyšovat motivaci svých lidí. Nadchne-li takové jedince, které téma spojuje na neformální rovině, nebo dokáže-li vytvořit komunity uvnitř i vně společnosti, kde se členové budou vzájemně inspirovat, může vytěžit moment angažovanosti celé skupiny i směrem do svého týmu.

Od jednoty k diverzitě

Diverzita a inkluzivita se stávají klíčovými složkami úspěšného týmu. Lídři se učí nejen akceptovat, ale i aktivně využívat rozmanitost myšlení, zkušeností a perspektiv lidí v týmu. Přístupu, kdy spoléháme na silné jedince a ostatní upozaďujeme, odzvonilo. Adaptabilita se stává nejcennější dovedností v prostředí, kde je třeba řídit týmy složené z různých generací, kultur a genderových identit.

Výzvou je najít způsob, jak tyto rozdíly přetvořit v konkurenční výhodu, posílit inovace a kreativitu a zároveň podporovat harmonické pracovní prostředí. Právě lídři by měli být reprezentanti tohoto tématu a nositeli informací, jak diverzita a inkluze pomáhá k hodnotnějším dopadům na společnost. Pro správnou informovanost lídrů je nezbytně nutná široká škála zdrojů a jejich plné nakoupení pro věc. Proto se do popředí dostává práce s daty a využití AI, která může někdy intuitivní rozhodnutí podpořit, nebo vyvrátit logickými argumenty. Také se nabízí využití různých technologií, které pomáhají vést kolegy v hybridním prostředí.

V tomto kontextu platí, že pokud bude vzdělaný lídr, bude s větší pravděpodobností vzdělaný i zbytek firmy. Dobrou strategií může být vytvoření mentoringových či koučovacích programů, které podporují rozvoj dovedností v oblasti vedení různorodých týmů a sdílení osvědčených řešení a příkladů přímo z dané společnosti.

Transformace role lídra

Změna tradičního modelu, kde lídr drží všechny odpovědi a směr, k modelu, kde je facilitátorem, mentorem a katalyzátorem změny, probíhá již několik let. Nezbytné se proto jeví rozvíjení lídrů v oblasti facilitačních technik, otevřené komunikace, schopnosti řízení změny a v neposlední řadě koučovacího přístupu.

Nesporně těžší je takovou změnu provést u lídrů, kteří do svých rolí dorostli z expertů v kultuře firmy, kde vládne pevná organizační struktura, jsou pevně vymezené role a orientace je na kontrolu lidí namísto rozložení zodpovědnosti a důvěry. Lídři potřebují podporu v tématech, jak přizpůsobit své strategie řízení týmu tak, aby odpovídaly rostoucím očekáváním v oblasti flexibility práce, osobního rozvoje a některými generacemi tolik prioritizovanému work-life balance.

Tvorba vize a společenská odpovědnost

Tvorba vize se stává nezbytným krokem pro lídry, kteří chtějí vést své organizace prostřednictvím neustálé změny a výzvy. Vytvoření a sdílení jasné a inspirující vize budoucnosti, která odráží nejen cíle společnosti, ale i její společenskou a environmentální zodpovědnost, jsou klíčové. Lídři by měli být schopni reagovat nejen na současné výzvy, ale také předvídat budoucí trendy a připravit svou organizaci na nadcházející změny.

Nutnost držet své znalosti aktuální podporuje teorii celoživotního vzdělávání. Díky němu se lídři stanou ambasadory změny a mohou strhnout další kolegy třeba na pravidelných týmových setkáních, kde podporují angažovanost lidí při tvorbě společné strategie pro splnění klíčových úkolů. Pro tuto disciplínu lídři potřebují kombinaci strategického myšlení, růstového myšlení a nastavení mysli pro změnu spolu s excelentními komunikačními dovednostmi, které zahrnují také sebeprezentaci, přesvědčování a prezentační dovednosti.

Znovu se tedy dostáváme k tomu, že ve všech těchto oblastech se vyplatí do lídrů investovat a poskytnout jim co nejširší podporu k jejich vlastnímu rozvoji. Dnes existuje celá škála variant, jak lídry rozvíjet, od klasických školení a e-learningů, přes gamifikované programy, až po asynchronní varianty s vyžitím moderních technologií a AI. Stále existuje možnost sáhnout po specialistovi na koučování či mentorink, nebo využít otevřenosti členů silných a tematicky zaměřených komunit.

Od detailní znalosti úkolů k detailní znalosti svého týmu

Stejně jako advokát, který potřebuje znát všechny detaily k obhajobě, i lídr musí být vybaven všemi informacemi o svém týmu, aby mohl efektivně komunikovat smysl rozhodnutí, hájit postupy týmu a podporovat své zaměstnance. Tento přístup neposiluje pouze vnitřní soudržnost týmu, ale zároveň zvyšuje jeho efektivitu a přispívá k celkovému úspěchu organizace.

Aby se tomu tak stalo, je nutné, aby lídři se svými lidmi trávili dostatek času a svou operativu předali dál v hierarchické struktuře. Ať už na pravidelných setkáních jeden na jednoho, nebo při otevřených debatách nad tématy, kde je možné rozhodovat za účasti větší skupiny zaměstnanců. V rámci společenské odpovědnosti se očekává, že lídři budou věnovat stejnou pozornost jak blahu svých zaměstnanců, tak širšímu dopadu svých rozhodnutí.

***

Co udělat, aby lídři vaší společnosti drželi krok s trendy?

  • Podporujte strategické na budoucnost-orientované myšlení zaměřené na dlouhodobé dopady, sociální odpovědnost a udržitelnost.
  • Využijte diverzitu ve firmě jako zdroj inovací a rozdílného myšlení.
  • Naučte vaše lídry facilitovat setkání a koučovat a mentorovat své kolegy.
  • Plánujte v dlouhodobém horizontu a přizvěte své lídry do diskuse.
  • Klaďte důraz na to, aby se lídři starali o vaše zaměstnance, trávili s nimi čas a dokázali pochopit a obhájit jejich jednání.
  • Starejte se o dobrou psychickou i fyzickou kondici lídrů, protože jen tak všechny výzvy budoucnosti mohou zvládnout.